تعرفه تبليغات در سايت:ariamtwo.ir

تعرفه تبلیغات

ADv
کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت(تومان) مدت زمان
A1 درج بنر 60*468 زیر تمامي مطالب سايت(تمامی صفحات) 10000 15روز
A2 درج بنر 60*468 در اخر صفحه اصلی و تمامی صفحات 8000 15روز
A3 درج بنر 240*120 در ستون چپ(تمامی صفحات) 8000 15روز
A4 تبليغات متنی در تمامی صفحات 4000 15روز
A5 درج بنر240*120 در گوشه صفحه سايت*شناور 12000 15روز
A6 درج بنر60*468 در گوشه صفحه سايت*شناور 12000 15روز
A7 درج بنر120*120 در گوشه صفحه سايت*شناور 12000 15روز
A8 تبليغات پاپ اپ +براي هر اي پي 6 بار باز مي شود 10000 5روز


تعرفه تبلیغات در سایت