طراحی سایت ارزان

فقر: از دیدگاه دکتر شریعتی !+اختصاصي سايت

مي خواهم بگويم:

 فقر همه جا سر مي كشد

فقر، گرسنگي نيست، عرياني هم نيست


فقر، چيزي را نداشتن است، ولي، آن چيز پول نيست ..... طلا و غذا نيست

فقر، همان گرد و خاكي است كه بر كتابهاي فروش نرفته‌ي يك كتابفروشي مي نشيند

فقر، كتيبه‌ي سه هزار ساله اي است كه روي آن يادگاري نوشته اند

فقر، پوست موزي است كه از پنجره يك اتومبيل به خيابان انداخته ميشود

فقر، همه جا سر مي‌كشد

فقر، شب را بي غذا  سر كردن نيست .

فقر، روز را  بي انديشه سر كردن است ..


حدود 90 درصد مردم در ايران در فقر فرهنگي به سر مي برند

حدود 40 درصد هم ار فقر مادي رنج مي برند