طراحی سایت ارزان

داستان حکایت جالب مشکل موش !

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد ...


موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد ...


همه گفتند: تله موش مشکل توست، به ما ربطی ندارد.

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید،

از مرغ برایش سوپ درست کردند،

گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند،

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند

و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به 
دیگران ربط نداشت فکر می کرد....!!