سفارش تبلیغات با بازده عالی

كليب. وقتی كه آخوند در برنامه زنده عصبانی میشود!!!!