طراحی سایت ارزان

جای علامت سوال چه عددی باید بگذاریم ؟+تست هوش

جای علامت سوال چه عددی باید بگذاریم 

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.


.

.

.

.


.

.


.

.

پاسخ عدد 7 می باشد 

با توجه به شکل بالا در هر ستاره عددی که در مرکز قرار گرفته اند برابر اختلاف اعداد زوج و اعداد فردی است که در گوشه های ستاره قرار گرفته است.

منبع: تك ناز